การปฏิบัติหน้าที่

ข้อปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

บุคลิก ลักษณะ การแต่งกาย

  1. ต้องมีบุคลิกที่น่าเกรงขามต่อผู้พบเห็น มีความสุภาพอ่อนน้อม และมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อทุก ๆ  คน
  2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาด และถูกต้องตามที่บริษัท ฯ กำหนด เครื่องแบบจะต้องมีเครื่องหมาย และอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน
  3. ในกรณีที่เครื่องแบบชำรุด สูญหาย เก่า ขาด หรือเครื่องหมายไม่ครบต้องเบิกใหม่ทดแทน

คุณสมบัติ พนักงานรักษาความปลอดภัย

  • ชาย  หญิง  อายุตั้งแต่  18 -  50 ปี (หรือตามผู้ว่าจ้างกำหนด) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
  • ความสูงตั้งแต่ 160 ซ.ม. ขึ้นไป การศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลกำหนด หากเป็นชาย

ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  • ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
  • มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยต้องคดี
  • มีหลักฐานการสมัครงานครบถ้วน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษาใบแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร
Visitors: 24,707