การฝึกอบรมดับเพลิง

 วัตถุประสงค์

  1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับกาฝึกอบรมทุกคนทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง  เมื่อเกิดเพลิงไหม้
  2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  ผู้ฝึกซ้อม  ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ  พร้อมทั้งเรียนรู้การอพยพและทราบถึงจุดรวมพลหาเกิดเพลิงไหม้
  3.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  ผู้ฝึกซ้อมมีความมั่นใจ  และความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อ
  4.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  ผู้ฝึกซ้อมสามารถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาในการฝึกอบรม

  1.    สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้  ประเภทของเพลิง  และวิธีป้องกันแหล่งกำเนิดของเพลิง
  2.    วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ และเครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
  3.    จัดระบบป้องกันอัคคีภัย กำหนดจุดรวมพล  และการประยุกต์ใช้ในสถานที่จริง
  4.    การค้นหาและช่วยเหลือ  เคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัยในกรณีเกิดเพลิงไหม้ในสถานที่จริง
  5.    การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องมือดับเพลิงชนิดมือถือ  และสายดับเพลิง

อุปกรณ์ในการฝึก

1.       เครื่องดับเพลิงชนิด  Dry  Chemical 

                                                                                            2.       น้ำมันเชื้อเพลิง

                                                                                            3.       แก๊ส  LPG  ขนาด 15  Kgs.

                                                                                             4.       ชุดผจญเพลิง

Visitors: 24,705