การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า

การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า

1. ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  และรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

2. หัวหน้าหน่วยต้องทำการฝึกอบรมระเบียบ  วินัยผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อยอาทิตย์ละ  2  ครั้ง   และตรวจการแต่งกายของผู้บังคับบัญชาทุกวัน ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา

3. ให้ความ เอาใจใส่ ดูแล ให้คำปรึกษาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในเรื่องงาน  และเรื่องส่วนตัวบ้างตามความเหมาะสม


กรณีเกิดเหตุผิดปกติวิสัยอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย

1. ตัดสินใจแก้ปัญหา  ระงับเหตุ  ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยทันที   ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยลำพังให้รีบแจ้งหัวหน้าหน่วยตามลำดับบังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่กรณี

2. ควบคุม  ดูแลสถานที่เกิดเหตุ  มิให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้นเด็ดขาด  จนกว่าหัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึงที่เกิดเหตุ

3. จดจำและบันทึกเหตุการณ์โดยละเอียดในสมุดรายงานประจำวัน  เพื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

4. แจ้งให้ผู้รับเวรผลัดต่อไปทราบถึงเหตุการณ์และวิธีป้องกัน  ให้รับรู้เช่นกัน Visitors: 13,326