การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า

     1. ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

     2. หัวหน้าหน่วยต้องทำการฝึกอบรมระเบียบ วินัยผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง และตรวจการแต่งกายของผู้บังคับบัญชาทุกวัน ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา

     3. ให้ความ เอาใจใส่ ดูแล ให้คำปรึกษาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในเรื่องงาน  และเรื่องส่วนตัวบ้างตามความเหมาะสม

 

กรณีเกิดเหตุผิดปกติวิสัยอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย

    1. ตัดสินใจแก้ปัญหาระงับเหตุ  ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยทันที ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยลำพังให้รีบแจ้งหัวหน้าหน่วยตามลำดับบังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่กรณี

    2. ควบคุม ดูแลสถานที่เกิดเหตุ มิให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้นเด็ดขาด จนกว่าหัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึงที่เกิดเหตุ

    3. จดจำและบันทึกเหตุการณ์โดยละเอียดในสมุดรายงานประจำวัน เพื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

    4. แจ้งให้ผู้รับเวรผลัดต่อไปทราบถึงเหตุการณ์และวิธีป้องกันให้รับรู้เช่นกัน 

 
 

ข้อปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

บุคลิก ลักษณะ การแต่งกาย

          1. ต้องมีบุคลิกที่เข็มแข็งต่อผู้พบเห็น มีความสุภาพอ่อนน้อม และมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อทุก ๆ  คน

          2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาด และถูกต้องตามที่บริษัท ฯ กำหนด เครื่องแบบจะต้องมีเครื่องหมาย และอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน

          3. ในกรณีที่เครื่องแบบชำรุด สูญหาย เก่า ขาด หรือเครื่องหมายไม่ครบต้องจัดให้ใหม่ทดแทน

คุณสมบัติ พนักงานรักษาความปลอดภัย

  • ชาย  หญิง  อายุตั้งแต่  18 50 ปี (หรือตามผู้ว่าจ้างกำหนด) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
  • ความสูงตั้งแต่ 160 ซ.ม. ขึ้นไป การศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลกำหนด หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
  • มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
  • มีหลักฐานการสมัครงานครบถ้วน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร

กรณีเกิดเหตุผิดปกติวิสัยอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย

  1. ตัดสินใจแก้ปัญหา ระงับเหตุ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยทันที ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยลำพังให้รีบแจ้งหัวหน้าหน่วยตามลำดับบังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่กรณี
  2. ควบคุม ดูแลสถานที่เกิดเหตุ มิให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้นเด็ดขาด จนกว่าหัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึงที่เกิดเหตุ
  3. จดจำและบันทึกเหตุการณ์โดยละเอียดในสมุดรายงานประจำวัน เพื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป
  4. แจ้งให้ผู้รับเวรผลัดต่อไปทราบถึงเหตุการณ์และวิธีป้องกัน ให้รับทราบเช่นกัน

 

Visitors: 24,705