ไทศิวะ อคาเดมี

 

ตามที่ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จะต้องได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย จากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง

โดยวิชาที่ต้องอบรม มีดังนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง)

ทำความเข้าใจถึงนิยาม ที่มา ความสำคัญ ข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ของธุรกิจรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้ รปภ. มีความตระหนักรู้ในแก่นสารของธุรกิจ และสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้ตามจุดมุ่งหมายของธุรกิจ ตลอดจนให้ความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมปกป้องความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง)

เรียนรู้ถึงประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง, ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง)

เรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่าง ๆ การใช้เครื่องแบบและเครื่องมือต่าง ๆ  การป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น การสังเกตจดจำลักษณะบุคคลและเหตุการณ์ผิดปกติ ฯลฯ

การเขียนรายงาน (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง, ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)

ทำความเข้าใจถึงหลักการเขียนรายงานประจำวัน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฝึกเขียนรายงานให้อยู่ในรูปแบบที่ทำให้ทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน และเป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจกรณีมีเหตุไม่พึงประสงค์

การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง, ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)

ศึกษาคำนิยามของเหตุฉุกเฉิน การสังเกตเหตุการณ์ที่จะมีแนวโน้มเกิดเหตุฉุกเฉิน และการรับมือตามระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ รปภ. สามารถปฏิบัติได้ในขอบเขตที่เหมาะสม และลดความเสี่ยง ความเสียหายให้ได้มากที่สุด

การติดต่อสื่อสาร (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง, ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)

หลักเกณฑ์การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ และการฝึกใช้เครื่องมือช่วยในการสื่อสาร ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการสื่อสารนั้น 

 

หลักการใช้กำลัง (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง, ปฏิบัติ 2  ชั่วโมง)

เรียนรู้ขอบเขตการใช้กำลังเฉพาะในเหตุที่จำเป็น ทางเลือกและข้อพิจารณาในการใช้กำลัง และฝึกท่าใช้กำลังอย่างมืออาชีพ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง, ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)

เรียนรู้และฝึกฝนเพื่อช่วยชีวิตคนอย่างถูกหลัก ซึ่งจะเป็นวิชาติดตัวที่มีค่ามากในการช่วยให้ผู้เจ็บป่วยรอดชีวิต ป้องกันการบาดเจ็บหรืออันตรายที่มากขึ้น และยังป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งแทรกซ้อนใดๆ ในภายหลัง

 การจัดการจราจร (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง, ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)

เพื่อสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางให้สามารถใช้ทางร่วมกันได้อย่างเป็นระเบียบ สะดวก และปลอดภัย

การฝึกภาคสนาม (ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง)

ฝึกระเบียบ การจัดแถว และกระบวนท่าที่จำเป็น ตลอดจนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

เมื่อผ่านการฝึกอบรม จะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ( ธภ.12 ) ที่ต้องใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษความปลอดภัย ( ธภ.7 ) ต่อไป

Visitors: 98,319