หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ข้อปฏิบัติของหัวหน้าชุด

1.      ทำการตรวจตราดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยป้อมหน้าและทุกจุดในหมู่บ้านอยู่เสมอ

2.      ดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ภายในหมู่บ้านทั้งหมด

3.      รับข้อมูลจากพนักงานรักษาความปลอดภัยจากป้อมหน้า  จุดในหมู่บ้าน  พร้อมทั้งสรุปรายงานประจำวันเสนอต่อฝ่ายบริหารหมู่บ้านทุกวัน

4.      สำรวจหาจุดบอด  ล่อแหลม  เสี่ยงภัย  เสนอต่อทางฝ่ายบริหารหมู่บ้านเพื่อแก้ไข

5.      แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือระเบียบต่างๆ ของทางหมู่บ้านแก่ รปภ.

6.      ปฏิบัติตามระเบียบของทางหมู่บ้านและทางบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

7.      เรียกแถวพนักงาน รปภ. เพื่อทำการอบรมและตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องแต่งกายประจำวัน  ทั้งผลัดเช้าและผลัดกลางคืน

8.       แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

9.       แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย

10.     ประสานงานกับเจ้าของบ้านและผู้บริหารหมู่บ้านเมื่อเกิดโจรกรรมขึ้นภายในหมู่บ้าน

11.     ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและบริษัทรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

 

แผนปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยป้อมหน้าหมู่บ้าน

1.      ตรวจตราแลกบัตรบุคคลภายนอกและยานพาหนะทุกชนิดเช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์ที่ผ่าน เข้า – ออกโครงการพร้อมทั้งบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ  สี  ยี่ห้อ  ชื่อ – นามสกุลและที่อยู่ของผู้มาติดต่อ  บัตรที่ใช้แลกเข้าหมู่บ้านใช้ได้เฉพาะบัตรประชาชนหรือใบขับขี่หรือบัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้  ฉบับจริงเท่านั้น  ไม่รับสำเนา โดยให้ลูกบ้านประทับตราเลขที่บ้านทุกครั้งก่อนออกนอกหมู่บ้าน

2.      สอบถามผู้เข้ามาติดต่อและให้คำแนะนำสถานที่ที่จะเข้าไปติดต่อด้วยท่าทางกิริยาที่สุภาพเรียบร้อย  มีสัมมาคารวะเช่น  “สวัสดีครับ”, “ติดต่อบ้านไหนครับ”, “กรุณาแลกบัตร” และ “ขออนุญาตตรวจท้ายรถด้วยครับ”, “ขอบคุณครับ”

3.      ตรวจสอบทรัพย์สินที่นำออกจากหมู่บ้านด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง  กรณีการขนทรัพย์สินออกจากหมู่บ้าน  เช่น เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านขนาดใหญ่ที่สังเกตได้  เช่น  ตู้  โทรทัศน์  เตียง  ตู้เซฟ ฯลฯ จะต้องมีใบอนุญาตที่ลงนาม  โดยผู้จัดการหมู่บ้าน/อาคาร/ฝ่ายบริหารโครงการก่อน

4.      ประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยจุดตรวจภายในหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบบุคคลภายนอกไปตามสถานที่ที่แจ้งว่าจะมาติดต่อจริง

5.      เปิด – ปิดประตูหมู่บ้านตามระยะเวลาที่กำหนด ช่วงเวลา 22.00 น. จะเปิดการจราจรด้านขาเข้าทางเดียว

6.      ดูแลรักษาความสะอาดในป้อมรักษาความปลอดภัย  รวมทั้งห้องน้ำ รปภ. ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

7.       ควบคุมและป้องกันมิให้สุนัขจรจัดจากภายนอกเข้ามาในหมู่บ้าน

8.       ควบคุมไม่ให้รถเข็นขายของบริเวณทางเข้า  และด้านหน้าหมู่บ้านตลอดแนว

9.       ตรวจสอบการนำทรัพย์สินเข้า – ออก  ของรถบุคคลภายนอก  ทำการจดบันทึก  และสอบถามเมื่อผิดสังเกต

10.     ห้ามรถต้องห้ามเข้าภายในหมู่บ้าน  เช่น  รถเรี่ยไรต่างๆ, รถเข็นขายของ, รถมูลนิธิต่างๆ, รถรับซื้อของเก่าทุกชนิด  รวมถึงตรวจสอบและควบคุมไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาขายของหรือติดข่าวสาร  แจกใบปลิวในหมู่บ้าน

11.     ตรวจสอบบัตรของลูกค้าที่แลกคืนให้ถูกต้อง  ด้วยกริยาสุภาพ  เช่น  “สวัสดีครับ”,“รอสักครู่นะครับ”,“ถูกต้องมั้ยครับ”,“ขอบคุณครับ”

12.    รับโทรศัพท์  รับเรื่องจากลูกค้า  อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับลูกค้า  ด้วยกริยาวาจาที่สุภาพ  อ่อนน้อม เช่น “สวัสดีครับ  หมู่บ้าน...............................ผม  รปภ.....................รับสาย  ยินดีให้บริการครับ”

13.      ดูแลเรื่องจราจรให้ลูกค้าในหมู่บ้านในช่วงเวลาเร่งด่วน

 

แผนปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยจุดตรวจในหมู่บ้าน

1.    ทำการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่  ที่ได้รับมอบหมาย

2.    ทำการประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยป้อมหน้า  และจุดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

3.    กรณีมียานพาหนะเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ    ต้องตรวจสอบว่าเป็นยานพาหนะภายในหรือภายนอก    ถ้าเป็นยานพาหนะภายนอกจะต้องตรวจสอบว่าได้ไปติดต่อกับบ้านที่แจ้งไว้ที่ป้อมหน้าหรือไม่  โดยประสานงานกับจุดป้อมหน้า  ทางวิทยุสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ

 4.    สังเกตบุคคล, ยานพาหนะที่ต้องสงสัย  ทำการติดตาม  ประสานงานจุดที่เกี่ยวข้อง  เพื่อป้องกันเหตุโจรกรรม

 5.    ทำการบันทึกรายงานเหตุการณ์ที่พบเห็นอย่างละเอียดเพื่อนำเสนอหัวหน้าชุด

 6.    ทำการตรวจเช็คทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการไม่ให้เกิดความชำรุดและเสียหาย  เช่น  มิเตอร์ไฟส่วนกลาง, ป้ายประชาสัมพันธ์, ปั๊มน้ำ, ป้ายซอย  เป็นต้น

 7.    ตรวจความเสียหายของอุปกรณ์และทรัพย์สินในโครงการ  พร้อมทำบันทึกและรายงานต่อผู้จัดการหมู่บ้าน  เช่น  ไฟแสงจันทร์ที่ดับ, ท่อประปาแตก, ต้นไม้ล้ม  เป็นต้น

 8.    ตรวจเช็คการทำงานของผู้รับเหมาไม่ให้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินในหมู่บ้านหรือ  ต่อภาพลักษณ์ของหมู่บ้าน  เช่น  ผสมปูนบนถนน, ตากเสื้อผ้าตามแนวรั้วบ้าน  เป็นต้น

 9.    กรณีมีการก่อสร้างหรือตกแต่งต่อเติม  ต้องมีการตรวจสอบและดูแลให้เป็นไปตามระเบียบของทางโครงการ

 10.    ตรวจสอบและควบคุมคนงานที่ทำงานไม่ให้ละเมิดระเบียบของหมู่บ้าน  เช่น  การก่อกองไฟ, ทำงานเสียงดังภายในโครงการ, เล่นการพนัน, รุกล้ำที่ดินบุคคลอื่น  เป็นต้น

 11.    ดูแลป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

 12.    เปิด – ปิดไฟแสงจันทร์ในหมู่บ้านตามถนนเมนและตามซอย  ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้านในเวลากลางคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

 13.    สำรวจหาจุดบอด, จุดไม่ปลอดภัยในพื้นที่ของทางหมู่บ้าน  เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขต่อไป

แผนปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สายตรวจของบริษัทรักษาความปลอดภัย

1.         ควบคุมและจัดทำตารางการทำงาน,วันหยุดประจำสัปดาห์  ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

2.         ควบคุมดูแลความประพฤติ,มารยาท,วินัย  ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

3.         ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ทำงานประจำจุดครบทุกวัน

4.         คอยแนะนำ,แก้ปัญหา,ตัดสินใจ  ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามอำนาจและดุลยพินิจที่พึงมี

5.         ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เขตรับผิดชอบ

6.         ตรวจสอบและรายงานเหตุการณ์ผิดปกติให้ผู้ว่าจ้างรับทราบทุกครั้ง

7.     รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  พร้อมแนวทางแก้ไขให้ผู้บริหารหมู่บ้านรับทราบ

8.     รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บริหารหมู่บ้านนำไปชี้แจง  และให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

9.         ทำหน้าที่แทนผู้ใต้บังคับบัญชาในกรณีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถปฏิบัติงานได้

10.    ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและนโยบายของผู้ว่าจ้าง

11.    มีหน้าที่ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง

12.    อบรมชี้แจงพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับงานในหน้าที่หรือข่าวสารที่พนักงานควรทราบ

13.    พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

14.    สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานว่าเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดหรือไม่

15.    ควบคุมเวลา เข้า – ออก  ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

16.    ร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง  ตามระยะเวลาที่กำหนด  หรือเป็นครั้งคราว

17.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท    

 

Visitors: 97,159