คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

 -      ชาย  หญิง  อายุตั้งแต่  18 -  50  ปี  (หรือตามผู้ว่าจ้างกำหนด)   เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

 -      ความสูงตั้งแต่ 160 ซ.ม. ขึ้นไป  การศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลกำหนด   

         หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 -      ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  มีความประพฤติ   

         เรียบร้อยและไม่เคยต้องคดี

-        มีหลักฐานการสมัครงานครบถ้วน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร

 

การคัดกรองพนักงาน

• ตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ ก่อนสมัครงาน

• ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• ตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ และติดตามตรวจทุก 1 เดือน

• ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

 

Visitors: 79,435